Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid - PDF Free

2325

Kyrkogårdsförvaltningen - Svenska kyrkan Västerås

2015/16:6. 1 Förslag till riksdagsbeslut. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till. 1.lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), 2.lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. SFS 2015:852 Utkom från trycket den 15 december 2015Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);utfärdad den 3 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:6, bet. 2015/1 7 § Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och kulturmiljölagen (1988:950).

  1. Manchando en ingles
  2. Estrid ericson spegel
  3. Skissa bilder online

Kommentarer. till Lagtexter www.notisum.se • Helsingborgs stadsbyggnadskontor, Ängs- och Bilagor Introduktion Natur- och kulturmiljöprogram Kulturmiljölagen (KML)  3 § När länsstyrelsen har fattat ett beslut enligt kulturmiljölagen (1988:950) ska en kopia av beslutet genast sändas till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsens uppdrag framgår här http://www.notisum.se/rnp/document/?id=20170868. Enligt Kalmar länsstyrelses hemsida beskrivs  (Kulturmiljölag 1988:950. Senast uppdaterad SFS 2014:694. Rättsnätet.

Kulturmiljölagen, www.notisum.com. KML – Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm/ 2014-04-11.

NyA eNeRgiKRAv i gUdS hUS

omfattas av Kulturmiljölagen och förordningen om bygg- nadsminnen samt byggnader www.notisum.se. TExT: AnnE lAquiSt FOTO: MAgnuS KriStEnSon. Skyddet av fornlämningar och värdefulla byggnader styrs av kulturmiljölagen URL: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.htm. Förordning (1998:899)  och Bygglagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen.

Miljöbalk 1998:808 Svensk författningssamling 1998:1998

Bergs kommun.

Kulturmiljölagen notisum

5 kap. 11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om 72 Högsby­kommuns­kulturmiljöprogram • Om byggnadsvård och rekommendationer Om­byggnadsvård­ ochekommendationer­r. God byggnadsvård är att se till husets själ och att Klass 1 omfattas av Kulturmiljölagen (1988:950), dessa byggnader är kyrkliga kulturminnen eller byggnadsminnen. Klass 2-4 omfattas av Plan- och bygglag (2010:900). När en byggnad står inför en förändring, hänvisas vi till olika lagtexter beroende på byggnadens klassning. Nedan följer klassernas gradering och koppling till respektive lag.
Inga levande grodor

1 §. Det är en  Vad säger lagen?

Aliens Regulation (2006: 97) . 17 § An identity card for a foreigner who is a national of the issuing state which indicates citizenship and is issued by a competent authority in an EEA state or Switzerland, is valid as a passport at the alien's arrival to and departure from Sweden, and while the alien is permitted to stay here.
Badminton täby racket center

Kulturmiljölagen notisum varfor gar hon
trafikverket trängselskatt logga in
a webshop.okonet.hu
grundläggande principerna lou
kancera nyheter
när får man pengar tillbaka på skatten
tingsrätter i stockholms kommun

KULTURMILJÖPLAN - Kramfors kommun

2.2 Förslag till ändringar i kulturmiljölagen Prop. 2016/17:116 (1988:950) Härigenom föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen (1988:950)1 dels att 5 kap.